ශිෂ්‍යත්ව ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන

ශ‍්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපනය, විශේෂයෙන් විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය හා ද්විතීය අධ්‍යාපනය ලබන ආර්ථික අඟහිගතාවයෙන් පෙළෙන දරුවන්ට ඔවුන්ගේ පවුල් පසුබිම, ආදායම් තත්ත්වය, පවුල් බර, ශිෂ්‍යයාගේ දක්ෂතාවය වැනි කරුණු දැඩි පරීක්ෂාවකට පත්කර තෝරාගැනීම සිදු කරයි.
විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය මණ්ඩලය, ධර්මවිජය සමාජයේ සභාපති ස්වාමීන් වහන්සේ හා පෞද්ගලිකව ඉදිරිපත්වීම් මත ලැබෙන ඉල්ලීම් ධර්මවිජය පදනමට ලැබේ. එවැනි ඉල්ලීමක් ලැබුණු විට අප පදනම විසින් සකස් කළ පිටු 6 කින් සමන්විත තොරතුරු රැස්කිරීමේ ආකෘතිපත‍්‍රය ඉල්ලූම්කරු විසින් පුරවා, විශ්ව විද්‍යාල ලේඛකාධිකාරිතුමා, ගමේ පන්සලේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ, ග‍්‍රාමසේවක හා ශිෂ්‍යයාගේ දෙමව්පියන් විසින් සහතික කළ එම අයදුම්පත‍්‍රය අප පදනම වෙත එවිය යුතුය. එම තොරතුරු විශ්ලේෂණය කර ලබාගන්නා පූර්ව අධ්‍යයනය අනුව ශිෂ්‍යයා/ශිෂ්‍යාව සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලැබේ. අවම වශයෙන් විනාඩි 30 කට නොඅඩු කාලයක් ශිෂ්‍යයා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් පරීක්ෂාවට භාජනය කරයි. එහිදී ධර්මවිජය පදනමේ පරමාර්ථ හා ශිෂ්‍යත්ව වැඩ සටහනේ අරමුණ රටට වැඩදායී සාරධර්ම සුරකින යහපත් පුරවැසියකු බිහි කිරීම බව ප‍්‍රතිලාභියාගේ මනසට කාවැද්දීම ප‍්‍රධාන අරමුණකි. සියලූ පසුබිම් තොරතුරු හා ආදායම් වියදම් ඉතා මැනවින් හැදෑරීමෙන් පසු මාසික ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලේ ප‍්‍රමාණය තීරණය කරනු ලැබේ.

ශිෂ්‍යත්වලාභියකු තෝරාගත් වහාම දානපති අනුග‍්‍රාහක පින්වතුන්ටත්, අදාළ විශ්ව විද්‍යාලයටත්, දෙමව්පියන්ටත් දන්වනු ලැබේ. ශිෂ්‍යයා විසින් සෑම විභාගයකම ප‍්‍රතිඵල, විශ්ව විද්‍යාල ලේඛකාධිකාරිගේ අත්සන සහිතව ධර්මවිජය පදනම වෙත එවිය යුතුය. අධ්‍යයන ප‍්‍රගතිය ශිෂ්‍යත්වය අඛණ්ඩව ලබා ගැනීමට සුදුසුකමක් වේ. දානපති පින්වතුන්ගේ කැමැත්ත ම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ඔවුන් හා කෙළින්ම සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව, සම්බන්ධීකරණය ගොඩ නගමු.

දැනට වාර්ෂිකව ශිෂ්‍යත්වලාභින් 180 කට පමණ ශිෂ්‍යාධාර සපයමු. ඉන් 98% පමණ ම වෛද්‍ය, ඉංජිනේරු හා නීති ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යාවන්ය. ශිෂ්‍යාධාර වශයෙන් වසරකට දරන වියදම රුපියල් ලක්ෂ 54 කට වඩා මඳක් වැඩිය. ඉන් රුපියල් ලක්ෂ 52 ක් පමණ ම දේශීය/විදේශීය පෞද්ගලික දානපතීන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන්ය. ඉතිරිය භාර අරමුදල් වලිනි.