ධර්මවිජය පදනමෙහි ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති

dharmavijaya-foundation-programs

ග‍්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන.

ග‍්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන. ධර්මවිජය පදනම අග්ගමහාපණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගේ මාර්ගෝපදේශකත්වය යටතේ 1977 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කරන ලද...

Dharmavijaya Foundation - Scholarship Awarding

ශිෂ්‍යත්ව ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන.

ශිෂ්‍යත්ව ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන. ශ‍්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපනය, විශේෂයෙන් විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය හා ද්විතීය අධ්‍යාපනය ලබන ආර්ථික අඟහිගතාවයෙන් පෙළෙන දරුවන්ට...

Dharmavijaya Foundation - Herbal Drinks

කොළකැඳ පාවිච්චිය ප‍්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.

කොළකැඳ පාවිච්චිය ප‍්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. සියයට අසූවක් පමණ වන ශ‍්‍රී ලාංකික ජනතාවගෙන් දළ වශයෙන් 60% පමණ අවශ්‍ය පෝෂණ මට්ටමින් පහළ...

Dharmavijaya Foundation - First-aid kits

දහම් පාසල් සඳහා ප‍්‍රථමාධාර පෙටිට් ලබාදීම.

දහම් පාසල් සඳහා ප‍්‍රථමාධාර පෙටිට් ලබාදීම. ධර්මවිජය පදනම විසින් අනුමත කරන ලද දිවයිනේ විවිධ ප‍්‍රදේශවල පිහිටි ධර්මවිජය සමාජ 468 විහාරස්ථාන...

Providing sanitation facilities by constructing toilets.

දහම් පාසල් සඳහා සනීපාරක්ෂක වැසිකිලි පද්ධති ඉදිකිරීම.

දහම් පාසල් සඳහා සනීපාරක්ෂක වැසිකිලි පද්ධති ඉදිකිරීම. විහාරස්ථාන 468 ක අවම වශයෙන් දහම් පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 20,000 වඩා අධ්‍යාපනය ලබන...

Providing water facility for Dhamma Schools.

දහම් පාසල් සදහා ජල පහසුව ලබාදීමේ වැඩසටහන.

දහම් පාසල් සදහා ජල පහසුව ලබාදීමේ වැඩසටහන. විශේෂයෙන් ග‍්‍රාමීය ප‍්‍රදේශවල විහාරස්ථානවල පොදු ජල ප‍්‍රවාහන පහසුකම් නොමැත. ළිං ජලය පාවිච්චි කරන...