ධර්මවිජය පදනමේ මාසික ශිෂ්‍යත්ව ආධාර ලබන්නා වූ රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ පළමු වසර අධ්‍යාපනය හදාරන කලුතර යගිරල ප්‍රදේශයේ පදිංචි  ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදී ශිෂ්‍යයෙකු හට ලැප්ටොප් පරිඝණකයක් හා ගණක යන්ත්‍රයක් ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදි.

ලැප්ටොප් පරිඝණකය සඳහා  ධන පරිත්‍යාගයෙන් දායකත්වය සපයන ලද්දේ කැනඩාවේ පදිංචි රුවන් ජයසූරිය මහතා හා එම මහත්මිය වන අතර ගණක යන්ත්‍රය සඳහා දායක්ත්වය සපයන ලද්දේ භාරකාර සභික නීතිඥ සවන්ති බක්මීවැව මහත්මියයි. මෙම පරිත්‍යාගය ධර්මවිජය පදනමේ සම්බන්ධීකරණයෙන් අධ්‍යාපන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදු කරන ලදි.