තිරිකුණාමලයේ සේරුනුවර මහින්ද පුර ග්‍රාම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට ඔබගේ දායකත්වය අපේක්ෂා කෙරේ.