ධර්මවිජය පදනමෙහි ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන්

Kalutara District Program for revival of Dharmavijaya societies and strengthening of coordination between district central centers and Dharmavijaya societies.

ධර්මවිජ සමාජය යළි නගාසිටුවීම සහ දිස්ත්‍රික්කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථාන හා ධර්මවිජය සමාජ අතර සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීමේ කළුතර දිස්ත්‍රික් වැඩපිළිවෙළ.

ධර්මවිජ සමාජය යළි නගාසිටුවීම සහ දිස්ත්‍රික්කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථාන හා ධර්මවිජය සමාජ අතර සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීමේ කළුතර දිස්ත්‍රික් වැඩපිළිවෙළ. ධර්මවිජය සමාජ යළී...

Donation of a tablet computer which was required for the education of a medical student

වෛද්‍ය සිසුවෙකුගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කර තිබූ ටැබ්ලට් පරිගණක යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම.

වෛද්‍ය සිසුවෙකුගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කර තිබූ ටැබ්ලට් පරිගණක යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම. පේරාදෙණිය වෛද්‍ය පීඨයේ 2 වන වසර ඉගෙනුම...

Establishment of a new trust fund called Sedris Trust Fund

සේද්‍රිස් භාර අරමුදල නමින් නව භාර අරමුදලක් පිහිටුවීම

සේද්‍රිස් භාර අරමුදල නමින් නව භාර අරමුදලක් පිහිටුවීම. සිය පවුලට සම්බන්ධ අභාවප්‍රාප්ත සියලුම පින්වතුන්ට පින් පිණිස සහ ඒ පින්වතුන් අනුස්මරණය...

Strengthening the Ranjith Munasinghe Memorial Fund of the Dharmavijaya Foundation.

ධර්මවිජය පදනමේ රංජිත් මුණසිංහ අනුස්මරණ අරමුදල ශක්තිමත් කිරීම

ධර්මවිජය පදනමේ රංජිත් මුණසිංහ අනුස්මරණ අරමුදල ශක්තිමත් කිරීම. ධර්මවිජය පදනමේ භාරකාර සභිකයෙක්ව සිට හදිසියේ 1987 වසරේ දී අභාවයට පත් රංජිත්...

Program for revival of Dharmavijaya societies and strengthening of coordination between district central centers and Dharmavjaya societies.

ධර්මවිජ සමාජය යළි නගාසිටුවීම සහ දිස්ත්‍රික්කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථාන හා ධර්මවිජය සමාජ අතර සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ.

ධර්මවිජ සමාජය යළි නගාසිටුවීම සහ දිස්ත්‍රික්කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථාන හා ධර්මවිජය සමාජ අතර සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ. ධර්මවිජය සමාජ යළී නගා සිටුවීම...

Community Eye Clinic -2024

ප්‍රජා අක්ෂි සායන ව්‍යාපෘතිය -2024

ප්‍රජා අක්ෂි සායන ව්‍යාපෘතිය -2024. ධම්මවිජය පදනමේ සංවිධායකත්වයෙන් වෙනත් සංවිධාන කිහිපයක එකතුවෙන් ප්‍රජා අක්ෂි සත්කාර ව්‍යාපෘතියක් මුල්ලේරියාව, කොටිකාවත්ත, කලටුවාවවත්ත පුරාණ...

Coordination Conference of Dharmavijaya Societies in Matale District.

මාතලේ දිස්ත්‍රික් ධර්මවිජය සමාජ සම්බන්ධීකරණ සම්මන්ත්‍රණය.

මාතලේ දිස්ත්‍රික් ධර්මවිජය සමාජ සම්බන්ධීකරණ සම්මන්ත්‍රණය. මාතලේ දිස්ත්‍රික් ධර්මවිජය සමාජ කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථානය වන පලාපත්වල, කොන්ගහමුල, ශ්‍රී විජයශේඛරාම විහාරස්ථානයේදී එම දිස්ත්‍රික්කයට...

A Seminar held for the Presidents of the Dharmavijaya Societies in 07 selected District Central Centers.

ධර්මවිජය සමාජ තෝරාගත් දිස්ත්‍රික් කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථාන 07ක සභාපති ස්වාමීන් වහන්සේලා සදහා පැවැත්වු සම්මන්ත්‍රණය.

ධර්මවිජය සමාජ තෝරාගත් දිස්ත්‍රික් කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථාන 07ක සභාපති ස්වාමීන් වහන්සේලා සදහා පැවැත්වු සම්මන්ත්‍රණය. 2024 මාර්තු 02 සෙනසුරාදා දින ධර්මවිජය පදනමේ...