ධර්මවිජය පදනමෙහි ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන්

Conducting a series of Dharma Sermons focusing on Matale district.

අයගම උඩුගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ පාසල් ළමුන් සඳහා සරණ සෙවයෙන් පරිත්‍යාග.

අයගම උඩුගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ පාසල් ළමුන් සඳහා සරණ සෙවයෙන් පරිත්‍යාග. ධර්මවිජය පදනමේ සරණ සේවා අංශයේ සමාජ සත්කාරක සේවාව යටතේ සරණ...

Conducting a series of Dharma Sermons focusing on Matale district.

යාපනය පුත්තූර් නැගෙනහිර ග‍්‍රාමයේ මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ විද්‍යාලයේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවය සඳහා ත්‍යාග ලබාදීම.

යාපනය පුත්තූර් නැගෙනහිර ග‍්‍රාමයේ මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ විද්‍යාලයේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවය සඳහා ත්‍යාග ලබාදීම. අපවත් වී වදාළ අග්ගමහාපණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩිහේ...

Conducting a series of Dharma Sermons focusing on Matale district.

වැඩිහිටි උපාසක / උපාසිකාවන් සඳහා නව වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම්.

වැඩිහිටි උපාසක / උපාසිකාවන් සඳහා නව වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම්. මාතර, මද්දවත්ත, සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතන ධර්මවිජය සමාජ කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථානයේ වැඩිහිටි උපාසක...

Conducting a series of Dharma Sermons focusing on Matale district.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් චාරිකා ධර්ම දේශනා මාලාවක් පැවැත්වීම.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් චාරිකා ධර්ම දේශනා මාලාවක් පැවැත්වීම. මත්ද්‍රව්‍ය උවදුරෙන් සමාජය ගලවා ගැනීමේ අරමුණු ඇතිව මුල් අදියරේ දී...

Grant from Laklums Trust Fund to Dharmadutha Preschool.

වෛද්‍ය සිසුවෙකුගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කර තිබූ ටැබ්ලට් පරිගණක යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම.

වෛද්‍ය සිසුවෙකුගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කර තිබූ ටැබ්ලට් පරිගණක යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම. කරාපිටිය වෛද්‍ය පීඨයේ 4 වන වසර ඉගෙනුම...

Grant from Laklums Trust Fund to Dharmadutha Preschool.

ලක්ලුම්ස් භාරකාර අරමුදලින් ධර්මදුත පෙර පාසල්ට ආධාර මුදලක්.

ලක්ලුම්ස් භාරකාර අරමුදලින් ධර්මදුත පෙර පාසල්ට ආධාර මුදලක්. ඇම්.ඇස්.ද සිල්වා මහතා සහ කරුණා ද සිල්වා මහත්මිය ඇතුඵ දරුවන් එකතුව ධර්මවිජය...

Providing assistance to flood victims.

ගංවතුරෙන් විපතට පත්වූවන් සඳහා ආධාර ලබාදීම.

ගංවතුරෙන් විපතට පත්වූවන් සඳහා ආධාර ලබාදීම. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නාකියාදෙණිය ප්‍රදේශයේ, ශ්‍රී ඛෙත්තාරාම විහාරයේ තෙල්ලඹුර සදහම් ධර්මවිජය සමාජය මගින් 2023-10-16 දින...