ක්ෂණිකව අප හා සම්බන්ධ වන්න

  අපගේ ලිපිනය

  ධර්මවිජය පදනම, 380/7,
  සරණ පාර, බෞද්ධාලෝක මාවත,
  කොළඹ 07, ශ්‍රීලංකාව.

  විද්‍යුත් ලිපිනය :- dharmavijaya.lk@gmail.com
  දුරකථන අංකය :- (+94) 112698870, (+94) 113119939
  වට්ස්ඇප් : (+94) 710761315
  ගරු සභාපති : (+94) 777554051
  ගරු ලේකම් : (+94) 716918048