ක්ෂණිකව අප හා සම්බන්ධ වන්න

  අපගේ ලිපිනය

  ධර්මවිජය පදනම, 380/7,
  සරණ පාර, බෞද්ධාලෝක මාවත,
  කොළඹ 07, ශ්‍රීලංකාව.

  දුරකථන අංකය :- +94 11 – 269 887 0
  ෆැක්ස් :- 011 –  268 30 16
  විද්‍යුත් ලිපිනය :- dharmavijaya.lk@gmail.com