ළදරු ගුරු සෙවණ (පෙර පාසල්) ගුරුමෑණිවරුන් බෞද්ධ සංකල්ප ඉගෙනීම පිළිබඳ නේවාසික ගුරු පුහුණු වැඩමුලුවේ දෙවන අදියර ….

posted in: Programs | 0

දිවයිනේ පිහිටි ධර්මවිජය සමාජ 466 ඇතු`ඵව තවත් පෙර පාසල් ගුරුමෑණිවරුන් සම්බන්ධ කර පවත්වන ලද නේවාසික පුහුණු වැඩමුලුවේ ප්‍රථම පුහුණු අදියර 2019 වසරේ අගෝස්තු මස 24 සහ 25 දිනයන් හි ධර්මවිජය පදනමේ මෙහෙය වීමෙන් ධර්මවිජය පදනමේ දී පැවැත්වුණු අතර එම වැඩමුලුවේ දෙවන අදියර 2019 දෙසැම්බර් 17″ 18″ 19 යන තෙදින තුල දී ද” ධර්මවිජය පදනමේ දී පැවැත්වුණි.

මෙම වැඩමුලු දෙකම පහත විස්තර වන අයුරු ධර්මවිජය පදනමේ අධ්‍යාපන සංවර්ධන අංශයේ “ළදරු ගුරු සෙවණ” ව්‍යාපෘතිය යටතේ පවත්වන ලදි. බෞද්ධ වතාවත් ක්‍රම පිළිබඳ අවබෝධය තුළින් සාරධර්ම” ගීත” කවි රසවිඳීම මෙන්ම ළමා මනෝ විද්‍යාවට අනුව නිර්මාණ” ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ දැනුම ලබා දීම මෙම වැඩමුලුවේ දී සිදු කෙරිණ.

මෙහි සම්පත් දායකයින් වූයේ කොළඔ විවෘත විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යය මණ්ඩල ගුරුභවතුන් ඇතුලු ඒ සදහා ප්‍රවීණත්වය ලද ගුරු මහත්මීන් කණ්ඩායමකි.