ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් සඳහා අක්ෂි කාචයක් ….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය පදනමේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ උඩහමුල්ල ශ්‍රී බෝධි විහාරස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට අක්ෂි කාචයක් සඳහා රු.18,000.00 මුදල් ත්‍යාගයක් ධර්මවිජය පදනමේ අක්ෂි කාච අරමුදලින් පරිත්‍යාග කරන ලදි.