ස්නායු ආබාධිත දැරිය වෙනුවෙන් මූල්‍ය පරිත්‍යාගයක්….

posted in: Programs | 0

යටියන්තොට, උඩපිටිය ග්‍රාමයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 10 ක් වන පවනි උත්තරා නැමැති දැරිය ස්නායු ආබාධයකින් පෙළෙන දැරියකි. ඇයගේ ආහාරය කිරිපිටි පමණි. කිරිපිටි මිලට ගැනීම වෙනුවෙන් මූල්‍ය පරිත්‍යාගයක් ඇයගේ පියාට ජුලි මස 22 වන දින ධර්මවිජය පදනමේ දී සිදු කරන ලදි. මේ සඳහා වියදම දරන ලද්දේ “හත්තොටුව මනම්පේරි ” සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන භාර අරමුදල යටතේ ය.