සඳමල්එළිය ගොවින් සඳහා වගා ළිඳක් ….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිය පදනමේ ආර්ථික සංවර්ධන අංශය යටතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සඳමල්එළිය ගම්මානයේ මොණරතැන්න ප්‍රදේශයේ ගොවීන් වෙනුවෙන් වගා ළිඳක් ඉදි කර පරිත්‍යාග කරන ලදි. මෙම වගා ළිඳ මගින් අක්කර 3 ක පමණ වී, කුරහන්, තක්කාලි, දොඩම්, දෙහි වැනි බෝග වගාවන්හි නියැලෙන ගොවීහු ප්‍රතිලාභ ලබති. ධර්මවිජය පදනමේ මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා පිළියන්දල “සාමය හා දයාව සංවිධානය” විසින් මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දෙනු ලැබුණි.