සඳමල්එළියේ “වස විසෙන් තොර සහල්” ව්‍යාපෘතියේ අස්වනු කොළඹට….

posted in: Programs | 0

සඳමල්එළියේ යශෝදරා ධර්මවිජය සමාජය විසින්  දියත් කරන ලද වස විසෙන් තොර දේශීය පාරම්පරික සහල් නිෂ්පාදන ව්‍යපෘතිය යටතේ නෙලා ගත් අස්වැන්න “සඳමල් නිෂ්පාදන” ලෙසින් සිංහල අලුත් අවුරුදු උත්සවය වෙනුවෙන් කොළඹට රැගෙන විත් බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී සහ කොළඹ විශාකා විද්‍යාල අලුත් අවුරුදු පොලේ දී මහජනතාවට මිලට ගැනීමට ඉඩකඩ සළසන ලදි.

දිළිඳු ගොවි ජනතාවගේ සාමාජීය හා ආර්ථික ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම හා වස විසෙන් තොර දේශීය ආහාර ප්‍රචලිත කිරීම යන අරමුණු පෙරදැරිව මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක විය.

වස විසෙන් තොර බෝග වගාව සඳහා ගොවීන් දිරිමත් කරමින්, වගා අදියරේ සිට නිෂ්පාදන අලෙවි අදියර දක්වා නොමඳ අනුග්‍රහය දක්වමින්,  දේශීය සහල් නිෂ්පාදන වලට ලැබිය යුතු ඉහළම වටිනාකම ද ධර්මවිජය පදනම විසින් ඔවුන් වෙත ලබා දෙන ලදි.

සඳමල්එළිය ප්‍රදේශයේ ගොවීන් 140 ක් ද පවුල් 630 ක් ද මෙමඟින් ප්‍රතිලාභ ලබා තිබිීම මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා ළඟාකර ගත් සුවිසල් ජයග්‍රහණයකි.

ඡායා රූප- “සඳමල්” සුවඳැල් සහල් නිෂ්පාදන