ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ධර්මවිජය සමාජයේ නිදහස් සැමරුම් උළෙල ….

posted in: Programs | 0

කළුතර පැලවත්ත ශ්‍රී නන්දනවන විහාරයට අනුබද්ධ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ධර්මවිජය සමාජයේ වාර්ෂික වැඩසටහන් මාලාවට අනුව 2019 වසර වෙනුවෙන් 71 වන ජාතික නිදහස් සැමරුම් උළෙල උත්සවශ්‍රීයෙන් පවත්වන ලද බව වාර්තා කර ඇත.

තවද එම වැඩසටහන් මාලාවට සමගාමීව පහත සඳහන් උත්සවද පවත්වා ඇත.

■     ශ්‍රී ජිනරතන නාහිමි ගුණ සැමරුම

■     ටිබෙට් ජාතික ඇස්. මහින්ද හිමිගේ ගුණ සැමරුම