ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ධර්මවිජය සමාජයේ අලුත් අවුරුදු උත්සවය ….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය පදනමේ ක්‍රීයාකාරී ධර්මවිජය සමාජයක් වන කළුතර පැලවත්ත ශ්‍රී නන්දනවන විහාරයට අනුබද්ධ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ධර්මවිජය සමාජයේ වාර්ෂික වැඩසටහන් මාලාවට අනුව 2019 වසර වෙනුවෙන් දහම් පාසල් අලුත් අවුරුදු උත්සවය හා හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය අප්‍රේල් 17 වන දින පැවැත්විණි. එමෙන්ම වැඩසටහන් මාලාවට අනුව ගොදුරු ගම්මාන සමීක්ෂනය ද සිදු කරන ලද බව වාර්තා වී ඇත.