ශ්‍රී රාහුල ධර්මවිජය සමාජයේ කියවීම් ශාලාවට අවශ්‍ය පොත් රාක්ක තුනක් සැපයීම ….

posted in: Programs | 0

ඇල්පිටිය පිටිගල ශ්‍රී රාහුල ධර්මවිජය සමාජයේ කියවීම් ශාලාවට අවශ්‍ය පොත් රාක්ක තුනක් ලබා දීම ට ධර්මවිජය පදනම විසින් පියවර ගන්නා ලදි. මේ සඳහා ”පෙරේරා ඇන්ඞ් සන්ස්” සමාගම විසින් ධර්මවිජය පදනම වෙත වාර්ෂිකව ලබා දෙන මූල්‍ය ආධාර ද යොදවන ලද අතර ඉතා කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී අන්දමින් සංවර්ධන ව්‍යපෘති ක්‍රියාවට නංවන ධර්මවිජය සමාජ ඇගයීම හා සවි බල ගැන්වීමේ අරමුණින් මෙම ආධාර සපයන ලදි.