විශ්ව විද්‍යාල වෛද්‍ය සිසුන් සඳහා මූල්‍යමය හා ද්‍රව්‍යමය ආධාර ….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය පදනම විසින් අධ්‍යාපන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ දෙවන වසර අධ්‍යාපනය ලබන, මාතර දෙවුන්දර ප්‍රදේශයේ පදිංචි වෛද්‍ය සිසුවෙකු සඳහා ලැප්ටොප් පරිඝනකයක් ලබා දෙන ලද අතර යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන, දෙමෝදර, මතුරට ප්‍රදේශයේ පදිංචි වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවක් සඳහා ටැබ් යන්ත්‍රයක් ද ලබා දෙන ලදි.

රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ කරාපිටිය වෛද්‍ය පීඨයේ තෙවන වසර අධ්‍යපනය හදාරන ගොඩකවෙල ප්‍රදේශයේ පදිංචි වෛද්‍ය සිසුවෙකු හට ද රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ තෙවන වසර අධ්‍යාපනය හදාරන, පන්නිපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි වෛද්‍ය සිසුවෙකු හට ද වෛද්‍ය පොත් පත් සඳහා මූල්‍යධාර පිරිනමන ලදි. තවද,

■          අනුරාධපුර නොච්චියාගම පහළවැටියාව විද්‍යාලයේ හා

■          රත්නපුර නිවිතිගල උඩුගල විද්‍යාලයේ

දරු දැරියන්ගේ කියවීම උනන්දු කරනු වස් පොත් පත් හා ද්‍රව්‍ය සඳහා මූල්‍ය අනුග්‍රහය සපයනු ලැබේ.