විශ්ව විද්‍යාල වෛද්‍ය සිසුන් සඳහා වෛද්‍ය නලා ලබා දීම ….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය පදනම විසින් අධ්‍යාපන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ පේරාදෙණිය වෛද්‍ය පීඨයේ දෙවන වසර ඉගෙනුම ලබන කුණ්ඩසාලේ පදිංචි වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවකට හා තිස්සමහාරාමයේ පදිංචි ශිෂ්‍යයෙකුට වෛද්‍ය නලා ලබා දීමට ද කටයුතු කෙරිණ.

තවද එම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පේරාදෙණිය වෛද්‍ය පීඨයේ තෙවන වසර ඉගෙනුම ලබන වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවකට හා මඩකලපුව වෛද්‍ය පීඨයේ ශිෂ්‍යයෙකුට ද වෛද්‍ය නලා ලබා දීමට කටයුතු කෙරිණ. මෙම පරිත්‍යාගය “සාමය හා දයාව” සංවිධානයයේ මූල්‍ය අනුග්‍රහයෙන් ද ධර්මවිජය පදනමේ සම්බනධීකරණයෙන් ද සිදු කෙරිණ.