වැඩසටහන්

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ධර්මවිජය සමාජ සාමාජිකාවන් වෘත්තීය පුහුණු වෙත යොමු කිරීම ….

ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ආදායම් මාර්ග නගා සිටුවනු වස් වෘත්තීය පුහුණු වලට යොමු කිරීමේ අභිලාශයෙන් 2018 ජුලි මස සිට ක්‍රියාත්මක වූ මාස 6 ක පෙර පාසල් ගුරු පුහුණුව සදහා කුරුණෑගල, ■          නියංගම පුරාණ විහාරයේ මෙත් කැලුම් ධර්මවිජය සමාජය ■          ගල්ගමුව ත්‍රිපිටක ධර්මායතන

තව දුරටත් »
dharmavijaya-foundation

පුත්තලම තබ්බෝව පාසල් දරුවන් සඳහා නොමිලේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව ….

තබ්බෝව ග්‍රාමයේ පාසල් දරු දැරියන්ගේ ඉංග්‍රිසි අධ්‍යාපනය නගා සිටුවනු වස් 2018 මාර්තු මස සිට ක්‍රියාත්මක ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව සඳහා මේ වන විට  7 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 43 ක් ද, 3 සිට 6 ශ්‍රේණිය දක්වා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 20 ක්ද

තව දුරටත් »

වව්නියාව ස්වේච්ඡා ගුරු තනතුරු සඳහා දිමනා ….

අවම පහසුකම් සහිත ප්‍රදේශයන්හි පාසල් වල සිසු සිසුවියන්ගේ අධ්‍යාපනය නගා සිටු වීමේ අරමුණින් වවුනියාව කොක්එළිය විද්‍යාලයේ භූගෝලය හා විද්‍යාව ආදී විෂයන් උගන්වනු ලබන ස්වේච්ඡා ගුරුවරියක් සඳහා ධර්මවිජය පදනමේ අනත් අසරණ දරු අරමුදල මගින් දීමනාවක් දෙනු ලැබේ. තවද, ශ්‍රී ධර්මරතන  විද්‍යායතන

තව දුරටත් »

ව්‍යාපෘති