වැඩසටහන්

Dharmavijaya Foundation- 2019-June-29th Certificate Awarding Ceremony

ධර්මවිජය පදනමේ වාර්ෂික දහම් පාසල් දරු දැරියන් ඇගයීමේ උත්සවය 2019 ජුනි 29 වන දින පැවැත්විණ ….

සදාචාර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ වාර්ෂිකව පවත්වන බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගය  දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් උසස් අන්දමින්  සමත් වූවන් ඇගයීම පිණිස “අතිපූජ්‍ය මඬිහේ පඤ්ඤාසීහ මහනායක ස්වාමීන්ද්‍ර අභිපූජන” සහතික පත්‍ර හා ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවය  ජුනි මස 29 වන දින ධර්මවිජය පදනම් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ. ■  2007

තව දුරටත් »
Dharmavijaya Foundation- Eye lens - Donation

ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් සඳහා අක්ෂි කාචයක් ….

ධර්මවිජය පදනමේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ උඩහමුල්ල ශ්‍රී බෝධි විහාරස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට අක්ෂි කාචයක් සඳහා රු.18,000.00 මුදල් ත්‍යාගයක් ධර්මවිජය පදනමේ අක්ෂි කාච අරමුදලින් පරිත්‍යාග කරන ලදි.

තව දුරටත් »
workshop for Dharmavijaya societies-Main Image

ධර්මවිජය සමාජ තුළින් “මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා කෙසේ ක්‍රියාත්මක විය යුතුද” යන්න සොයා බැලීමේ වැඩමුලුවක් – ධර්මවිජය පදනමේ දී ….

අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහනායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ සංකල්පයක් වූ “මිනිසාත් හදා ගනිමින් රටත් හදා ගනිමු” යන තේමාව සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ එක් පියවරක් වන්නේ දිවයින පුරා විහිදි ධර්මවිජය සමාජයන්හි සාමාජික සාමාජිකාවන් තුලින් සාරධර්ම පිරි ග්‍රාමීය ජන සමාජයක් ගොඩනැගීමයි. එම කාර්යය

තව දුරටත් »

ව්‍යාපෘති

P B Rajapakse Trust Fund dharmavijaya foundation

භාරකාර අරමුදල් ව්‍යාපෘතිය ….

ධර්මවිජය පදනමේ “භාරයක්” විවෘත කර එහි කටයුතු සදහා ඔබටත් සහාය විය හැකි ය. අග්ගමහාපණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගේ මාර්ගෝපදේශකත්වය යට‍තේ 1977 දී ආරම්භ කරන ලද ධර්මවිජය පදනම 1979 දී අංක 62 දරන ලද පාර්ලිමේන්තු පනතකින් සංස්ථාපිත කරන ලදී.

තව දුරටත් » »
dharmavijaya-foundation

ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ….

අග්ගමහාපණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ මාර්ගො‍්පදේශකත්වය යටතේ 1977 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කරන ලද ධර්මවිජය පදනම 1979 අංක 62 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් සංස්ථාපිත කරන ලදී. එය පිළිගත් පුණ්‍යායතනයක් ලෙස සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කර ඇත. මෙම පදනමට කරනු

තව දුරටත් » »
dharmavijaya-foundation

ධර්මවිජය පදනමේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදාන වැඩසටහන ….

මිනිහා නො හදා රට හදන්න බැහැ. මිනිහාත් හදා ගනිමින් රටත් හදා ගනිමු යන අග්ගමහාපණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩි‍හේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ උදාර සංකල්පය මුල් කරගෙන ධර්මවිජය පදනම අධ්‍යාපන, ආර්ථික, සෞඛ්‍ය හා සදාචාර යන අංශ 4 ක් යටතේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

තව දුරටත් » »