වැඩසටහන්

Dharmavijaya Foundation- Sri Siddhartha DVS' New year celebration

ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ධර්මවිජය සමාජයේ අලුත් අවුරුදු උත්සවය ….

ධර්මවිජය පදනමේ ක්‍රීයාකාරී ධර්මවිජය සමාජයක් වන කළුතර පැලවත්ත ශ්‍රී නන්දනවන විහාරයට අනුබද්ධ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ධර්මවිජය සමාජයේ වාර්ෂික වැඩසටහන් මාලාවට අනුව 2019 වසර වෙනුවෙන් දහම් පාසල් අලුත් අවුරුදු උත්සවය හා හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය අප්‍රේල් 17 වන දින පැවැත්විණි. එමෙන්ම වැඩසටහන්

තව දුරටත් »
Dharmavijaya Foundation-Independence Celebration of Siddhartha DVS

ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ධර්මවිජය සමාජයේ නිදහස් සැමරුම් උළෙල ….

කළුතර පැලවත්ත ශ්‍රී නන්දනවන විහාරයට අනුබද්ධ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ධර්මවිජය සමාජයේ වාර්ෂික වැඩසටහන් මාලාවට අනුව 2019 වසර වෙනුවෙන් 71 වන ජාතික නිදහස් සැමරුම් උළෙල උත්සවශ්‍රීයෙන් පවත්වන ලද බව වාර්තා කර ඇත. තවද එම වැඩසටහන් මාලාවට සමගාමීව පහත සඳහන් උත්සවද පවත්වා ඇත.

තව දුරටත් »
Dharmavijaya Foundation

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදී ශිෂ්‍යයෙකු හට ලැප්ටොප් පරිඝණකයක් ….

ධර්මවිජය පදනමේ මාසික ශිෂ්‍යත්ව ආධාර ලබන්නා වූ රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ පළමු වසර අධ්‍යාපනය හදාරන කලුතර යගිරල ප්‍රදේශයේ පදිංචි ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදී ශිෂ්‍යයෙකු හට ලැප්ටොප් පරිඝණකයක් හා ගණක යන්ත්‍රයක් ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදි. ලැප්ටොප් පරිඝණකය සඳහා ධන පරිත්‍යාගයෙන් දායකත්වය

තව දුරටත් »

ව්‍යාපෘති

P B Rajapakse Trust Fund dharmavijaya foundation

භාරකාර අරමුදල් ව්‍යාපෘතිය ….

ධර්මවිජය පදනමේ “භාරයක්” විවෘත කර එහි කටයුතු සදහා ඔබටත් සහාය විය හැකි ය. අග්ගමහාපණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගේ මාර්ගෝපදේශකත්වය යට‍තේ 1977 දී ආරම්භ කරන ලද ධර්මවිජය පදනම 1979 දී අංක 62 දරන ලද පාර්ලිමේන්තු පනතකින් සංස්ථාපිත කරන ලදී.

තව දුරටත් » »
dharmavijaya-foundation

ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ….

අග්ගමහාපණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ මාර්ගො‍්පදේශකත්වය යටතේ 1977 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කරන ලද ධර්මවිජය පදනම 1979 අංක 62 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් සංස්ථාපිත කරන ලදී. එය පිළිගත් පුණ්‍යායතනයක් ලෙස සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කර ඇත. මෙම පදනමට කරනු

තව දුරටත් » »
dharmavijaya-foundation

ධර්මවිජය පදනමේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදාන වැඩසටහන ….

මිනිහා නො හදා රට හදන්න බැහැ. මිනිහාත් හදා ගනිමින් රටත් හදා ගනිමු යන අග්ගමහාපණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩි‍හේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ උදාර සංකල්පය මුල් කරගෙන ධර්මවිජය පදනම අධ්‍යාපන, ආර්ථික, සෞඛ්‍ය හා සදාචාර යන අංශ 4 ක් යටතේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

තව දුරටත් » »