වව්නියාව ස්වේච්ඡා ගුරු තනතුරු සඳහා දිමනා ….

posted in: Programs | 0

අවම පහසුකම් සහිත ප්‍රදේශයන්හි පාසල් වල සිසු සිසුවියන්ගේ අධ්‍යාපනය නගා සිටු වීමේ අරමුණින් වවුනියාව කොක්එළිය විද්‍යාලයේ භූගෝලය හා විද්‍යාව ආදී විෂයන් උගන්වනු ලබන ස්වේච්ඡා ගුරුවරියක් සඳහා ධර්මවිජය පදනමේ අනත් අසරණ දරු අරමුදල මගින් දීමනාවක් දෙනු ලැබේ.

තවද, ශ්‍රී ධර්මරතන  විද්‍යායතන පිරිවෙනේ ස්වේච්ඡා ගුරු භික්ෂූන් වහන්සේලා දෙනමක් සඳහා o  උන්වහන්සේලාගේ කැපවීම වෙනුවෙන් සිව් මසක් පුරා ධර්මවිජය පදනමේ භික්ෂූ අධ්‍යපන අරමුදල මගින් මාසික දීමනාවක් ලබා දෙන ලදි.