ලෝක දර්ශකයන්ට අනුව ශ්‍රී ලංකාව දිවිනසා ගැනීම අතින් 4 වන ස්ථානයට පැමිණ ඇත.

posted in: Programs | 0

ලෝක දර්ශකයන්ට අනුව ශ්‍රී ලංකාව දිවිනසා ගැනීම අතින් 4 වන ස්ථානයට පැමිණ ඇත. උපදේශක කණ්ඩායම්වලට පුහුණුවක් ලබාදී ඔවුන් මගින් ජනතාව දැනුවත් කර, පූර්ව හදුනාගැනීම් මගින් එවැනි පුද්ගලයින් හදුනාගෙන, ඔවුන් යහමගට ගැනීමටත් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න හදුනාගෙන පිළියම් යෙදීමේ වැඩසටහන් දිවයින පුරා ධර්මවිජය පදනමේ සැනසිලි සුවය වැඩ සටහන යටතේ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.