යාපනය වෛද්‍ය පීඨ සිසුවෙකු හට පොත් කට්ටලයක් හා වෛද්‍ය නලාවක්….

posted in: Programs | 0

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ඉගෙනුම ලබන, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තලාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි වෛද්‍ය සිසුවෙකු හට ධර්මවිජය පදනමේ සම්බන්ධිකරණයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ ජගත් වික්‍රමනායක මහතාගේ මූල්‍ය අනුග්‍රහයෙන් වෛද්‍ය පොත් කට්ටලයක් හා වෛද්‍ය නලාවක්  2019 ජුලි මස 31 වන දින පරිත්‍යාග කරන ලදි.