යාපනය විශ්ව විද්‍යලයේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙකු හට වෛද්‍ය නලාවක් ….

posted in: Programs | 0

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ දෙවන වසර අධ්‍යාපනය හදාරන පොලොනන්රුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙකු හට ධර්මවිජය පදනම විසින් වෛද්‍ය නලාවක් පිරිනමන ලදි. ධර්මවිජය පදනමේ අධ්‍යාපන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙම පරිත්‍යගය සිදු කරන ලදි.