මැදිරිගිරියට ජල පවිත්‍ර කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ….

posted in: Programs | 0

dharmavijaya-foundationදිවයිනේ දරුණු රෝගාබාධ තත්ත්වයක් වූ වකුගඩු නරක්වීමේ රෝගය වළක්වා ගැනීම සදහා ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය සැපයීමට ධර්මවිජය පදනම විවිධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරයි. ජල ටැංකි ලබාදී පිරිසිදු ජලය ගබඩා කරවා ගැනීම, ජලය පවිත්‍ර කරන යන්ත්‍ර (R O Plants) විවිධ ස්ථානවල ස්ථාපනය කර නොමිලේ ජලය බෙදා හැරීම මේ අතර වේ.

මැදිරිගිරිය සිරි සරස්වතී පිරිවෙන් භූමියේ එවැනි ජල පවිත්‍ර මධ්‍යස්ථානයක් 2018 සැප්තැම්බර් මස 29 දින විවෘත කරන ලදී. වියදම රුපියල් ලක්ෂ 12 ක් පමණ විය.