භික්ෂූ අධ්‍යාපනය සදහා මූල්‍යාධාර ලබා දීම ….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය පදනමේ අධ්‍යාපන සංවර්ධන අංශය යටතේ උඩවත්ත, බද්දේගම, සිරි රතනසාර පිරිවෙනෙහි සාමණේර භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ අධ්‍යාපනය සදහා පොත් කට්ටලයක් ඇතුලූ මූල්‍ය පරිත්‍යාගයක් 2020 පෙබරවාරි 06 වන දින ධර්මවිජය පදනමේ දී සිදු කරන ලදි. මේ සදහා මූල්‍ය අනුග‍්‍රහය සපයන ලද්දේ එච්. බී. වීරසිංහ අනුස්මරණ අරමුදලෙනි.