බුලත්සිංහල කූරගල වනවාසීව වැඩවසන ස්වාමීන්වහන්සේ නමකට ඇස් කණ්ණාඩි යුවලක් පරිත්‍යාග කිරීම….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය පදනමේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන අංශය යටතේ බුලත්සිංහල, කූරගල, බදුරලිය ආරණ්‍යසේනාසන වාසී ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වෙනුවෙන් ඇස් කණ්ණාඩි යුවලක් මිලදී ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික ඇස් කණ්ණාඩි සමාගමකට නන්ද අමරසිංහ අරමුදල මඟින් මූල්‍යාධාරයක් සිදු කරන ලදි.