පෙර පාසල් ගුරුවරියන්ගේ ආකල්ප සංවර්ධනය සදහා නේවාසික ගුරු පුහුණු වැඩමුලුවක් ….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය සමාජ ඇතු`ඵ පෙර පාසල් ගුරුවරියන් සදහා නේවාසික පුහුණු වැඩමුලුවක් 2019 වසරේ අගෝස්තු මස 24 සහා 25 දිනයන් හි ධර්මවිජය පදනමේ මෙහෙය වීමෙන් ධර්මවිජය පදනමේ දී පැවැත්විණ. මෙම වැඩමුලුවේ සම්පත් දායකයින් ලෙස වන්දනා සේනාරත්න මහත්මිය, වෛද්‍ය චූලා ගුණසිංහ මහත්මිය, වෛද්‍ය නලින් ගුණසිංහ මහතා සහ සුසිලා ගුණවර්ධන මහත්මිය සහභාගී වූහ.
මෙම වැඩමුලුව ධර්මවිජය පදනමේ අධ්‍යාපන සංවර්ධන අංශයේ “ළදරු ගුරු සෙවණ” ව්‍යාපෘතිය යටතේ පවත්වන ලදි. මීට සහභාගී වූ පෙර පාසල් ගුරුවරියන් සංඛ්‍යාව 17 කි.