පුත්තලම තබ්බෝව පාසල් දරුවන් සඳහා නොමිලේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව ….

posted in: Programs | 0

තබ්බෝව ග්‍රාමයේ පාසල් දරු දැරියන්ගේ ඉංග්‍රිසි අධ්‍යාපනය නගා සිටුවනු වස් 2018 මාර්තු මස සිට ක්‍රියාත්මක ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව සඳහා මේ වන විට  7 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 43 ක් ද, 3 සිට 6 ශ්‍රේණිය දක්වා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 20 ක්ද සහභාගී වෙති. වෛද්‍ය එම්.එස්.එල්. සල්ගාදු මහතා විසින් මෙහි මූල්‍ය දායකත්වය සපයන අතර ධර්මවිජය පදනම විසින් ද්‍රව්‍යමය දායකත්වය සපයනු ලබයි.