පානීය ජලය සැපයීමේ වැඩසටහන ….

posted in: Programs | 0

dharmavijaya-water-tanksඋතුරු මැද පළාත්වල වියළි කලාපයේ ජල හිගය හා වකුගඩු රෝගයෙන් මුදවා ගැනීම සදහා පානීය ජල සැපයීමේ ව්‍යාපෘතියක් ධර්මවිජය පදනම ක්‍රියාත්මක කරයි. මේ යටතේ තන්තිරිමලේ සදමල්එළිය ප්‍රදේශයේ පවුල් 2 කට ලීටර් 4000-1000 ජල ටැංකිය බැගින් ස්ථාපනය කර සති දෙකකට වරක් ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ බවුසර් මගින් ජලය පුරවා දී පානීය ජල ගැටලුව විසදන ලදී. වියදම රු. 1,864,000/- කි.