ධර්මවිජය පදනමේ 2019-වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම ඔක්තොබර් මස 10 වන පැවැත්විණ. ….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය පදනමේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම 2019 වසරේ ඔක්තොබර් මස 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින 3.00 ප.ව. ට ධර්මවිජය පදනමේ දී පවත්වන ලදි. වසරකට වරක් පවත්වන මෙම රැස්වීම සදහා ධර්මවිජය පදනමේ භාරකාර සභික සභිකාවන් පැමිණිය හ. මෙම රැස්වීම සදහා යාවජීව සාමාජිකයින් ද ආශ්‍රිත සාමාජිකයින් ද සහභාගී වූහ.