ධර්මවිජය සමාජ ග්‍රාමීය මට්ටමින් බලගැන්වීම….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය සමාජ ග්‍රාමීය මට්ටමින් බලගැන්වීම හා එමගින් ගමේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම ධර්මවිජය පදනමේ ප්‍රධාන කාර්යයකි. දිවයින පුරා ධර්මවිජය සමාජ 465 ක් පිහිටුවා ඇත. කලුතර සිරි සීලවිමල ධර්මවිජය සමාජය බලගැන්වීමත් නිවාස සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමත් මෙහි දැක්වේ