ධර්මවිජය පදනමේ වාර්ෂික දහම් පාසල් දරු දැරියන් ඇගයීමේ උත්සවය 2019 ජුනි 29 වන දින පැවැත්විණ ….

posted in: Programs | 0

සදාචාර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ වාර්ෂිකව පවත්වන බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගය  දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් උසස් අන්දමින්  සමත් වූවන් ඇගයීම පිණිස “අතිපූජ්‍ය මඬිහේ පඤ්ඤාසීහ මහනායක ස්වාමීන්ද්‍ර අභිපූජන” සහතික පත්‍ර හා ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවය  ජුනි මස 29 වන දින ධර්මවිජය පදනම් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ.

■  2007 වසරේ සිට 2019 තෙක් එදා මෙදා තුර වසර 13 ක් පුරා මෙලෙස ඇගයීමට පත් කර ඇති දරුදැරියන් ගනන මේ වන විට 730 කි.

■  එකම දහම් පාසලක් මඟින් වැඩිම සහතික පත් ලබා ඇත්තේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වන්තිතම්මැන්නාවේ ශ්‍රී ධර්මරාජ දහම් පාසලයි.

■  සහතික පත් වැඩියෙන්ම ලබා ගත් දිස්ත්‍රික්ක 3කs. එනම් මාතර, කුරුණෑගල සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයි.