ග්‍රාම සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ තබ්බෝව ග්‍රාමයේ සිසු දරු දැරියන් 45 සදහා නොමිලේ ඉංග්‍රීසි….

posted in: Programs | 0

ග්‍රාම සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ තබ්බෝව ග්‍රාමයේ සිසු දරු දැරියන් 45 සදහා නොමිලේ ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ පන්තිය ධර්මවිජය පදනමේ පූර්ණ වියදමින් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.