කොස්ගම යුද කදවුර පිපිරීමෙන් විපතට පත්වූවන්ට සහන ….

posted in: Programs | 0

dharmavijaya-Kosgamaකොස්ගම යුද කදවුර පිපිරීමෙන් විපතට පත්වූවන්ට සහන සේවා ආධාර සැපයීම බොරඵගොඩ ශ්‍රී වර්ධනාරාමයේදී ධර්මවිජය පදනම විසින් සිදු කරන ලදී.