අරමුදල් රැස් කිරිම සදහා ගුත්තිල කාව්‍යය නාට්‍යය වේදිකාගත කළ වගයි ….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය පදනමේ ආර්ථික, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය හා සදාචාර අංශ යටතේ සිදු කෙරෙන සමාජ සත්කාර වැඩසටහන් සදහා අනුග්‍රාහකත්වය සපයනු ලබන්නේ දානපතීන් විසිනි. එහෙත් විශේෂ ප්‍රජා සුභසාධන ව්‍යාපෘති දියත් කිරීම සදහාත් දැනට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති තවදුරටත් පුඵල් කිරීම සදහාත් මුදල් අවශ්‍ය බැවින් ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ අරමුදල් රැස්කිරීමේ ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීමට සිදුවේ. ගුත්තිල කාව්‍යය නාට්‍යය එවැන්නකි. ඒ අනුව මෙම නාට්‍යය 2019 පෙබරවාරි 08 දින කොළඹ නව නගර ශාලාවේ දී වේදිකාගත කරනු ලැබීය. ‍

මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් එක්රැස් වූ අරමුදල්වලින් ධර්මවිජය පදනම සිදු කිරීමට නියමිත ප්‍රජා වැඩසටහන් කිහිපයක් මෙසේ දැක්විය හැකි ය.

  • අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් ළමුන් සදහා පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක් ලබාදීම
  • මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩමුඵ ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • පාසල් හා සරසවි සිසුන් හට ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීම