අපගේ ලිපිනය – ධර්මවිජය පදනම, 380/7, සරණ පාර, බෞද්ධාලෝක මාවත කොළඹ 07
අපගේ දුරකථන අංකය – (+94)11-2698870
අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය – dharmavijayalk@gmail.com | info@dharmavijaya.lk