අනුරාධපුර ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරයේ සමාධි පෙර පාසල හා පුස්තකාලය සඳහා මූල්‍යාධාර….

posted in: Programs | 0

අධ්‍යාපන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ධර්මවිජය පදනම විසින් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රාජාගංනය ප්‍රදේශයේ ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරයේ ශ්‍රී සුධර්ශන ධර්මවිජය සමාජයට අයත් සමාධි පෙර පාසලේ උපකරණ සඳහා මූල්‍යාධාර ලබා දෙන ලදි. තවද එම ධර්මවිජය සමාජයේ ධාතු මන්දිරය හා පුස්තකාල ගොඩනැගිලි වල ඉදි කිරීම් කටුයුතු සඳහා ද මූල්‍යාධාර ලබා දෙන ලදි. එම ධර්මවිජය සමාජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සක්‍රීය හා ඵලදායී අන්දමින් ක්‍රියාවට නැංවීම අගය කිරීමේ අරමුණින් මෙම මූල්‍යාධාර පිරිනමන ලදි.

ඡායා රූපය- ධර්මවිජය පදනම විසින් සමාධි පෙර පාසලට උපකරණ පරිත්‍යාග කළ දා