අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මහවිලච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සදමල්එළිය ග්‍රාමයේ අඩුආදායම්ලාභි ගොවි පවුල් ශක්තිමත් කිරීම ….

posted in: Programs | 0

සදමල්එළිය ශ්‍රී පුෂ්පාරාමයට අනුබද්ධ යශෝදරා ධර්මවිජය සමාජයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් එම ග්‍රාමය තුළ ගොවි ජනතාව වසවිසෙන් තොර භෝග වගාවට යොමු කරවීම උදෙසාත් අනාගත දරු පරපුර වකුගඩු රෝගයෙන් මුදවා ගැනීම සදහාත් ධර්මවිජය පදනම ක්‍රියාත්මක කරන වැඩ සටහනේ ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කිරීම සදහා 2019.01.26 දින සදමල්එළිය ශ්‍රී පුෂ්පාරාමයේ දී හමුවක් පැවැත්විණි. මෙම උත්සවයේ දී පහත සදහන් කරුණුවල ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කරන ලදී.

  1. පාරම්පරික සහ දේශීය භෝග වගාව සදහා දී ඇති උපදෙස් අනුව ක්‍රියාත්මක වී ඇති අය ලබා ඇති ප්‍රගතිය බැලීමේ දී ඉතාමත් සාර්ථක ප්‍රගතියක් දක්නට ලැබිණ.
  2. ප්‍රදේශයේ සෙසු ගොවි ජනතාව තුලින් මේ සදහා උනන්දුව ඇති කිරීමට ක්‍රියා කරන ලදී.
  3. දැනට දහම් පාසලේ ඉගෙනුම ලබන 150 පමණ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන‍්ගේ උනන්දුව ඇති කිරීම සදහා පොත්පත් ලබාදීමට හැකිවිය.
  4. දහම් පාසල් ගුරුවරියන් අට දෙනෙකුට සාරි ලබාදීම සිදුවිය.
  5. ගොවිබිම් පරීක්ෂා කිරීමට ගොවි බිම්වලට ගොස් සොයා බලන ලදී.
  6. භාරකාර සභික, නියෝජ්‍ය භාණ්ඩාගාරික කරු හීනටිගල මහතා විසින් පරිත්‍යාග කර ඇති වී මෝල ජනතාව සදහා යොදාගෙන ඇති අයුරු නිරීක්ෂණය විය.
  7. ප්‍රදේශයේ ඇති රජයේ එකම පාසලට 80′ x 20′ ගොඩනැගිල්ලක් තනාදීමට භාරකාර සභික බර්නාඩ් කුලතිලක මහතා ක්‍රියා කර ඇති අතර එහි පළමු ශ්‍රේණියේ පන්ති පැවැත්වෙන බව නිරික්ෂණය විය.