ග්‍රාම සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ තබ්බෝව ග්‍රාමයේ සිසු දරු දැරියන් 45 සදහා නොමිලේ ඉංග්‍රීසි….

posted in: Programs | 0

ග්‍රාම සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ තබ්බෝව ග්‍රාමයේ සිසු දරු දැරියන් 45 සදහා නොමිලේ ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ පන්තිය ධර්මවිජය පදනමේ පූර්ණ වියදමින් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

ලෝක දර්ශකයන්ට අනුව ශ්‍රී ලංකාව දිවිනසා ගැනීම අතින් 4 වන ස්ථානයට පැමිණ ඇත.

posted in: Programs | 0

ලෝක දර්ශකයන්ට අනුව ශ්‍රී ලංකාව දිවිනසා ගැනීම අතින් 4 වන ස්ථානයට පැමිණ ඇත. උපදේශක කණ්ඩායම්වලට පුහුණුවක් ලබාදී ඔවුන් මගින් ජනතාව දැනුවත් කර, පූර්ව හදුනාගැනීම් මගින් එවැනි පුද්ගලයින් හදුනාගෙන, ඔවුන් යහමගට ගැනීමටත් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න හදුනාගෙන පිළියම් යෙදීමේ වැඩසටහන් දිවයින පුරා ධර්මවිජය … Continued