"ධර්මවිජය පදනම, පාර්ලිමේන්තු පනතකින් 1979 දී නීතිගත කිරීමෙන් පසු මේ එළඹ සිටින්නේ එහි හතරවන දශකයට ය. 34 වසරක සංස්ථාගත ඒකකයක් වශයෙන්, ධර්මවිජය පදනම තම මෙහෙවර වන බෞද්ධ ප‍්‍රතිපත්ති මත කායික හා මානසික වශයෙන් මිනිසාගේ පූර්ණ වර්ධනයක් ඇති කොට ධර්මවිජය සමාජයක් ස්ථාපිත කිරිමට වෙර දැරී ය .....
    ධර්මවිජය පදනමේ දැක්ම නිවැරදි ඇගයීම් සහිත පන්සිල් සුරකින දැහැමි ශ‍්‍රී ලංකා සමාජයකි. සදාචාරාත්මක, යුක්තිගරුක, අවංක සමාජයකි. මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා යන සතර බ‍්‍රහ්ම විහරණයෙන් සමන්විත සමාජයකි.
    ධර්මවිජය පදනමේ මෙහෙවර වන්නේ, එහි දර්ශනය ශාක් ශාත් කර ගැන්මට ධර්මවිජය සමාජ මගින් ජනතාවට උදව් කිරිම හා ජනතාව දිරි ගැන්වීම ය.
    ධර්මවිජය පදනමේ අරමුණ යුක්ති ගරුක සමාජයක් ඇති කිරීම යි. අවට ඇති පුද බිම් සමග යළිත් සම්බන්ධ වෙමින්, එම පුදබිම් නව සමාජයක පහන් කණු කර ගැන්ම යි. වඩා පැහැදිලිව කියතොත් අපේ අරමුණ, බෞද්ධ ප‍්‍රජාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් අනුව තම ජීවිත හැඩ ගස්සා ගන්නා තත්ත්වයකට ගෙන ඒමයි.