ධර්මවිජය සංස්ථාගතපනත අනුව, ධර්මවිජය සමාජයකමූලික අභිමතාර්ථ වන්නේ...
  1. සමාජයට සේවය කිරීම.
  2. තමාගේ ආගම ඇදහීම සහ පන්සිල්වල අන්තර්ගත ආචාර ධර්ම අනුගමනය කිරීම, එනම්...
  3. තමන්ගේ සිත, කය සහ වචනය සංවර කර ගැනීම.
  4. තහනම් වෙළදාම් පහ ඇතුඵ මිච්ඡා ආජීවයෙන් වැළකීම, වැඩියෙන් නිපදවීම, නිපදවන දේ ආරක්ෂා කිරීම සහ ආදායමට සරිලන සේ ජීවත්වීම.
  5. ආර්ය චාරිත‍්‍ර අනුගමනය කිරීම.
  6. ජාතික හා ආගමික භේදයෙන් තොරව සකල ජනතාව අතර සමගියට අනුබල දීම.
  7. ඉතිරි කිරිමේ ක‍්‍රමයකට සහ ආත්ම පරිත්‍යාග අරමුදලකට දායකවීම.
  8. ජාතික සංවර්ධනයට ශ‍්‍රමය කැප කිරීම.