වැඩසටහන්

dharmavijaya-kalutara-samaja balagenvima-01

ධර්මවිජය සමාජ ග්‍රාමීය මට්ටමින් බලගැන්වීම….

ධර්මවිජය සමාජ ග්‍රාමීය මට්ටමින් බලගැන්වීම හා එමගින් ගමේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම ධර්මවිජය පදනමේ ප්‍රධාන කාර්යයකි. දිවයින පුරා ධර්මවිජය සමාජ 465 ක් පිහිටුවා ඇත. කලුතර සිරි සීලවිමල ධර්මවිජය සමාජය බලගැන්වීමත් නිවාස සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමත් මෙහි දැක්වේ

තව දුරටත් »
අරණායක උස්සාපිටිය විද්‍යාලයේ ආර්ථික දුෂ්කරතාවයෙන් පෙළෙන පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් සිසු දරුවන් සදහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීම

අරණායක උස්සාපිටිය විද්‍යාලයේ ආර්ථික දුෂ්කරතාවයෙන් පෙළෙන පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව….

අරණායක උස්සාපිටිය විද්‍යාලයේ ආර්ථික දුෂ්කරතාවයෙන් පෙළෙන පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් සිසු දරුවන් සදහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීම

තව දුරටත් »

ව්‍යාපෘති